Articles

17 sierpnia, 2021

Polityka jakości

Czynniki warunkujące jakość potwierdzanych umiejętności to zarówno prawidłowy, szczegółowy i realny opis umiejętności, jak również adekwatność, kompletność procesu walidacji. Mając na uwadze powyższe, zarówno zakres merytoryczny poszczególnych umiejętności, jak i proces walidacji został szczegółowo opisany i podany do publicznej wiadomości, aby każda zainteresowana osoba mogła się z nim zapoznać.   Opis umiejętności zawiera w szczególności:   nazwę…

View details
Certyfikacja umiejętności

Podmiotem certyfikującym umiejętności jest Fundacja MY PS. Nadzoruje ona również, w ramach przyjętej polityki jakości, działania z zakresu identyfikowania,  dokumentowania i weryfikowania efektów uczenia się, składających się na umiejętności, niezależnie od sposobu w jaki zostały one uzyskane. Proces walidacji realizowany jest z zaangażowaniem zewnętrznych podmiotów – Centrów Walidacyjnych MY PS.  Certyfikowanie umiejętności stanowi odpowiedź na założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, która w ramach poszczególnych obszarów oddziaływania…

View details
Rodzaje umiejętności

Umiejętność  oznacza zdolność do prawidłowego i sprawnego wykonywania określonego rodzaju czynności, zadania lub funkcji. Przez prawidłowe wykonywanie rozumie się wykorzystywanie w działaniu odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz stosowanie się do norm społecznych, w szczególności odnoszących się do danego rodzaju działalności.   Przyjęta definicja umiejętności jest zgodna z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji…

View details
Obszary oddziaływania Strategii

Zintegrowana Strategia Umiejętności obejmuje następujące obszary oddziaływania:   Obszar Oddziaływania I: Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  Cel: Upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym.  Obszar Oddziaływania II: Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające  Cel: rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju…

View details
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr  195 z dnia 28 grudnia 2020 r. przyjęto w Polsce Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 (ZSU 2030), jako politykę na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Jak wskazano w Strategii – umiejętności mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego.   Zmiany zachodzące w świecie współczesnym (globalizacja, urbanizacja, postęp technologiczny, cyfryzacja) wymuszają ciągle aktualizowanie wiedzy i zdobywanie…

View details
Konsultant kompetencyjny MY PS

Konsultant kompetencyjny MY PS  – to osoba, która prowadzi i wspiera Klienta w procesie diagnozy potencjału osobistego, oraz pomaga w odpowiedniej interpretacji korelacji cech osobowości i ich aspektów, bazując na wystandaryzowanych narzędziach MY PS. Pomaga również w interpretacji raportu, udziela dodatkowych wyjaśnień, odpowiada na pytania i wątpliwości klienta.    Wymagania:   wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu psychologii, pedagogiki, doradztwa zawodowego,   znajomość tematyki związanej…

View details
Centrum Analiz Kompetencyjnych MY PS

Centrum Analiz Kompetencyjnych MY PS  jest to podmiot, prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, upoważniony (na podstawie odpowiednich licencji) do korzystania z metodologii i narzędzi MY PS w procesie diagnozowania potencjału osobistego, stanowiącego punkt odniesienia do dalszego rozwoju jednostki, zarówno w obszarze edukacji, pracy, jak i funkcjonowania w społeczeństwie. Dedykowane narzędzia diagnostyczne MY PS wspomagać mogą proces planowania dalszego rozwoju oraz…

View details
Autor umiejętności

Wniosek o włączenie umiejętności do systemu MY PS może złożyć podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, a także osoba indywidualna, na przykład trener, nauczyciel, ekspert zawodowy, czy też inny specjalista z danej dziedziny naukowej/zawodowej, który dostrzega potrzebę wyodrębnienia pewnego zestawu efektów uczenia się, nazwania ich i umożliwienia zainteresowanym uczestnikom zdobycia…

View details