Analiza dowodów i deklaracji

Analiza dowodów i deklaracji polega na dokonaniu weryfikacji umiejętności uczestnika walidacji na podstawie przedłożonych przez niego dowodów, potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Mogą to być na przykład próbki prac, rysunki, fotografie, zapisy aktywności zawodowej, dyplomy, zaświadczenia. Metoda szczególnie polecana na etapie identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się

Charakterystyka metody

Metoda ta zakłada dokonanie analizy stopnia osiągnięcia określonych efektów uczenia się, na podstawie dowodów przedłożonych przez uczestnika walidacji. Przykładowe dowody podlegające analizie to m.in. próbki prac (rysunki, fotografie, raporty, materiały audiowizualne), zapisy aktywności zawodowej (np. karty pracy, notatki), zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty. Przykładowe deklaracje to np. referencje, listy polecające, zaświadczenia o pracy w ramach wolontariatu. Dowody i deklaracje mogą zostać zgromadzone samodzielnie, lub też z pomocą doradcy walidacyjnego. Powinny one być odpowiednio dobrane do efektów uczenia się, które mają potwierdzać, być autentyczne i aktualne. Analiza konkretnych dowodów i deklaracji umożliwia dokonanie miarodajnej oceny każdego aspektu umiejętności, a samo zgromadzenie niezbędnych materiałów przyczynić się może do pogłębionej autorefleksji uczestnika walidacji na temat własnego potencjału zawodowego i możliwości. Analizując przedstawione dokumenty asesor walidacyjny nie ma bezpośredniego kontaktu z uczestnikiem walidacji, stąd konieczność odpowiedniego przygotowania dokumentacji, tak by była ona kompletna, wiarygodna i wystarczająca.

Fundacja MY PS analiza dowodów i deklaracji

Dlaczego warto wybrać analizę dowodów i deklaracji?

jest to metoda szczególnie polecana na etapie identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się oraz jako pomocnicza na etapie weryfikacji

 

pozwala uczestnikowi na zaprezentowanie swojego dotychczasowego dorobku w zakresie weryfikowanych efektów uczenia się

proces gromadzenie dowodów przez uczestnika sprzyja dokonaniu pogłębionej refleksji na temat własnych dokonań, potencjału i możliwości

nie wymaga bezpośredniego kontaktu uczestnika walidacji i asesora, gdyż ocena dokonywana jest na podstawie wcześniej zgromadzonych dokumentów i wytworów 

Fundacja MY PS Wywiad swobodny Ocena

Ocena

Rolą asesora jest właściwa interpretacja i ocena przedstawionych dowodów i deklaracji oraz odniesienie ich od określonych efektów uczenia się, właściwych dla analizowanej umiejętności. Dla każdego uczestnika walidacji asesor sporządza kartę oceny, wskazując dowody potwierdzające spełnienie kryteriów, w odniesieniu do poszczególnych efektów uczenia się. Z przeprowadzonej sesji walidacyjnej sporządzany jest również protokół. Wszystkie dokumenty wypełniane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji.

Korelacja z innymi metodami: Metoda ta jest bardzo pomocna na etapie identyfikowania i dokumentowania osiągniętych efektów uczenia się.

Niezbędne zasoby

Kadrowe

certyfikowany asesor walidacyjny, doradca walidacyjny, który w razie potrzeby udzieli odpowiednich wskazówek i wyjaśnień uczestnikowi walidacji

Techniczne

odpowiednio przygotowane pomieszczenie, wyposażone w środki techniczne i urządzenia umożliwiające asesorowi zapoznanie się z przedłożonymi dowodami

Polityka jakości