Autor umiejętności

Zostań autorem umiejętności

W tym obszarze, szczególną ofertę kierujemy do pracodawców, którzy posiadając specyficzne oczekiwania wobec pracowników, wynikające z charakteru stanowiska pracy i zakresu obowiązków, będą mogli opisać pożądane efekty uczenia się oraz sformalizować proces ich weryfikacji w oparciu
o sparametryzowane przez siebie kryteria.  

Wśród korzyści takiego rozwiązania wskazać należy przede wszystkim optymalne dopasowanie pracowników do odpowiednich zadań i stanowisk pracy, jak również uświadomienie pracownikom i kandydatom do pracy ich mocnych stron i ewentualnych deficytów, które będą mogli uzupełnić, spełniając tym samym oczekiwania pracodawcy.

Fundacja MY PS | Autor umiejętności My Personality Skills

Kto może złożyć wniosek o włączenie umiejętności? 

Dwuetapowy proces włączenia umiejętności do systemu MY PS

ETAP I 

Rozpoczyna się od przesłania przez autora formularza zgłoszeniowego, w którym to wskazuje m.in. nazwę umiejętności, krótką jej charakterystykę, efekty uczenia się planowane do osiągnięcia, jak również proponowane kryteria i metody weryfikacji. Przesłany formularz zgłoszenia umiejętności jest poddawany konsultacjom wewnętrznym w ramach struktur Fundacji MY PS oraz konsultacjom zewnętrznym. Konsultacje zewnętrzne prowadzone są
(w zależności od charakteru zgłaszanej umiejętności) z zaangażowaniem specjalistów i ekspertów rynku pracy, nauki, edukacji, przedstawicieli branżowych organizacji zawodowych lub innych podmiotów rynku pracy. W wyniku konsultacji, autor umiejętności może zostać poproszony o dokonanie ewentualnych uzupełnień lub modyfikacji w obszarze zgłaszanej umiejętności. Po ostatecznym uzgodnieniu i zaakceptowaniu opisu umiejętności, autor może rozpocząć drugi etap prac, polegający na opracowaniu scenariusza walidacji, zgodnie z zaproponowanymi wcześniej metodami.

Fundacja MY PS Autor umiejętności etap 1
Fundacja MY PS Autor umiejętności etap 2

ETAP II

Scenariusz walidacji 

Przesłany w pierwszym etapie formularz zgłoszenia umiejętności jest poddawany konsultacjom wewnętrznym w ramach struktur Fundacji MY PS oraz konsultacjom zewnętrznym. Konsultacje zewnętrzne prowadzone są (w zależności od charakteru zgłaszanej umiejętności) z zaangażowaniem specjalistów i ekspertów rynku pracy, nauki, edukacji, przedstawicieli branżowych organizacji zawodowych lub innych podmiotów rynku pracy. W wyniku konsultacji, autor umiejętności może zostać poproszony o dokonanie ew. uzupełnień lub modyfikacji w obszarze zgłaszanej umiejętności. Po ostatecznym zaakceptowaniu opisu umiejętności, autor może rozpocząć etap II, polegający na opracowaniu  scenariusza walidacji, zgodnie z zaproponowanymi wcześniej metodami. 

Każde centrum walidacyjne ma dowolność w zakresie wyboru metody walidacji poszczególnym umiejętności, a zaproponowane w opisie umiejętności metody należy traktować jako przykładowe. Planując proces walidacji z wykorzystaniem innych metod, należy w szczególności mieć na uwadze konieczność sprawdzenia każdego kryterium weryfikacji. W przypadku wyboru innej metody walidacji niż wskazana w opisie umiejętności, centrum walidacyjne zobowiązane jest do uzgodnienia scenariusza walidacji z Fundacją MY PS

Masz pytania dotyczące procesu włączenia umiejętności do systemu MY PS?

Skontaktuj się przez email biuro@my-ps.eu lub zamów kontakt telefoniczny