Zastosowanie

Profilowanie osobowości zawodowej pozwala oszacować możliwości rozwojowe osoby badanej. Możliwości te oznaczają skłonność do określonego sposobu działania, myślenia, przeżywania, zachowania. Są to predyspozycje względnie stałe, a zmiany w nich zachodzą bardzo powoli i w niewielkim stopniu. Zatem znajomość tych predyspozycji stanowić może podstawę do przewidywania zachowań jednostki w określonych sytuacjach. Profilowanie osobowości zawodowej dokonywane jest…

Szkolenia

Chocolate bar marzipan sweet marzipan. Danish tart bear claw donut cake bonbon biscuit powder croissant. Liquorice cake cookie. Dessert cotton candy macaroon gummies sweet gingerbread sugar plum. Biscuit tart cake. Candy jelly ice cream halvah jelly-o jelly beans brownie pastry sweet. Candy sweet roll dessert. Lemon drops jelly-o fruitcake topping. Soufflé jelly beans bonbon. Sweet…

Analiza dowodów i deklaracji

charakterystyka: metoda ta zakłada dokonanie analizy stopnia osiągnięcia określonych efektów uczenia się, na podstawie dowodów przedłożonych przez uczestnika walidacji. Przykładowe dowody podlegające analizie to m.in. próbki prac (rysunki, fotografie, raporty, materiały audiowizualne), zapisy aktywności zawodowej (np. karty pracy, notatki), zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty. Przykładowe deklaracje to np. referencje, listy polecające, zaświadczenia o…

Obserwacja w warunkach symulowanych

charakterystyka: metoda ta polega na weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się, w trakcie wykonywania określonych zadań w warunkach imitujących realną sytuację. Symulacja wykorzystywana jest w szczególności wtedy, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia walidacji w warunkach realnych, mogłaby ona być niebezpieczna, czasochłonna lub budzić wątpliwości natury etycznej. Zalety tej metody to między innymi: możliwość uzyskania…

Obserwacja w warunkach rzeczywistych

charakterystyka: metoda ta umożliwia weryfikowanie efektów uczenia się na podstawie obserwacji, w jaki sposób osoba poddająca się walidacji wykonuje określone w charakterystyce umiejętności czynności/zadania zawodowe w warunkach rzeczywistych (na stanowisku pracy). Warunki, w jakich odbywa się obserwacja zapewnia przedsiębiorca (pracodawca), co wynika ze specyfiki potwierdzanej umiejętności . Rolą asesora jest tu obserwacja, mająca na celu…

Wywiad ustrukturyzowany

charakterystyka: jest to metoda w której na postawie przygotowanego scenariusza asesor walidacyjny zadaje uczestnikowi walidacji przygotowane pytania w ustalonej wcześniej kolejności, a następnie poddaje analizie i ocenie udzielone odpowiedzi. Wśród zalet tej metody wskazać można m.in. możliwość bieżącego dostosowywania przebiegu procesu do potrzeb osoby, która przystąpiła do walidacji. Wywiad pozwala również na dokładniejszy i bardziej…

Wywiad swobodny

charakterystyka: metoda wywiadu wykorzystywana jest w procesie walidacji na etapie identyfikowania i weryfikacji efektów uczenia się. Rozmowa może być prowadzona w formie swobodnego wywiadu, w którym na podstawie wcześniej przygotowanego ogólnego planu, kandydatowi zadaje się pytania otwarte. Ze względu na dużą elastyczność jest to metoda szczególnie polecana do weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych poza formalną…

Test teoretyczny

charakterystyka: test zawierać może pytania zamknięte, z jedną lub kilkoma wariantami poprawnych odpowiedzi. Osoba zdająca wskazuje poprawne warianty odpowiedzi, które są następnie przeliczane na punkty. W przypadku pytań zamkniętych test oceniany jest w sposób automatyczny, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Test może również zawierać pytania otwarte, na które kandydat udziela szerszej pisemnej odpowiedzi. W tym przypadku…

Metody walidacji

Walidacja efektów uczenia się prowadzona w ramach systemu MY PS realizowana jest z uwzględnieniem wielu metod i technik, które można wykorzystać na każdym z etapów procesu, tj. identyfikowania, dokumentowania i weryfikacji. Dobór metod uwzględnia różne potrzeby i ograniczenia osób przystępujących do walidacji, wpływa jednocześnie na odpowiednią jakość i wiarygodność walidacji. Stosowane przez Fundację MY PS…