Cele statutowe

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI MY PERSONALITY SKILLS

 

Fundacja MY PERSONALITY SKILLS powołana została w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze analiz psychologiczno-społecznych, jak również podejmowania i wspierania działań na rzecz harmonijnego rozwoju, opartego na talentach, uzdolnieniach
i predyspozycjach

Cele statutowe

 • organizowanie różnych form pomocy, w tym w szczególności: psychologicznej, prawnej, finansowej, doradczej
 • prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów oraz spotkań naukowych
 • działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia oraz promowanie i organizacja wolontariatu
 • fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych wykluczeniem
 • współpraca z podmiotami komercyjnymi w celu wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych
 • współpraca z instytucjami i podmiotami rynku pracy w celu optymalizowania stopnia dopasowania stanowisk pracy do indywidualnych preferencji jednostek

Fundacja MY PS - cele statutowe

W jaki sposób realizujemy cele?

 • analizę i badania w szczególności rynku pracy, gospodarki, zasobów ludzkich, jak również promocję rozwoju i wiedzy naukowej
 • działalność placówek oświatowych, wychowawczych i edukacyjnych
 • opracowywanie programów i strategii rozwoju
 • organizowanie spotkań, wykładów, seminariów, targów, konferencji
  i innych wydarzeń o charakterze naukowym

Nasze cele realizujemy w:

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji