Cele

GreenComp – wsparcie systemów kształcenia i szkolenia

GreenComp może służyć jako wsparcie dla systemów kształcenia i szkolenia, które kształtują osoby myślące systemowo i krytycznie i dbające o aktualny i przyszły stan naszej planety. Wymienione 12 kompetencji dotyczą wszystkich osób uczących się, niezależnie od ich wieku i poziomu wykształcenia, w dowolnym środowisku kształcenia – formalnym, pozaformalnym i nieformalnym. Proponowany model może uzupełnić i zwiększyć starania zmierzające do uwzględnienia kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzone na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.*

Jego wartość dodaną stanowi fakt, że zapewnia on:

  •  model obszarów kompetencji i kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju;
  • wspólne źródło odniesienia, z którego mogą korzystać wszystkie osoby pracujące w obszarze kształcenia i szkolenia na rzecz zrównoważenia środowiskowego, które mogą je udostępniać i do którego mogą się odnosić;
  • wstępny wykaz elementów kompetencji, mianowicie wiedzę, umiejętności i postawy, jako przykłady sposobu wprowadzania kompetencji w praktykę;
  • wspólną podstawę odniesienia dla dialogu, wymiany praktyk i wzajemnego uczenia się wśród edukatorów zaangażowanych w uczenie się przez całe życie w całej UE;
  • pomoc w umożliwieniu przenoszenia kompetencji i promowanie mobilności w UE w celu pełnego uczestnictwa w europejskim społeczeństwie*

*Treści wykorzystane na stronie pochodzą z: Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M. GreenComp – Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Bacigalupo, M., Punie, Y. (red.), EUR 30955 PL, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2022; ISBN 978-92-76-53198-2, doi:10.2760/182235, JRC128040