Produkty MY PS

Innowacyjne rozwiązania w projektach UE

Fundacja MY PS oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane w projektach unijnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców.
Produkty MY PS mogą znaleźć zastosowanie na niemalże każdym etapie realizacji projektu – począwszy od wsparcia doradczego, przez walidację umiejętności, na wydaniu certyfikatu skończywszy.

Jakie produkty MY PS mogą zostać wykorzystane w projektach UE?

Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS

walidacja umiejętności i kwalifikacji

wg metodologii MY PS 

certyfikacja  MY PS

Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS

Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS to narzędzie, które diagnozuje potencjał i zasoby osobiste w kontekście rozwoju społecznego i zawodowego. W związku z powyższym, znajdzie zastosowanie na etapie doradztwa oferowanego w ramach projektów.

Narzędzie przydatne będzie w projektach dla osób pracujących – umożliwi planowanie dalszej drogi zawodowej, weryfikacji cech osobowości przydatnych np. na drodze awansu.

Znajdzie również zastosowanie w projektach dla osób aktualnie niepracujących – pomoże uświadomić sobie mocne strony, talenty i predyspozycje zawodowe, dzięki czemu ułatwi przekwalifikowanie się i efektywny powrót na rynek pracy.

Co więcej, Psychometryczna Analiza Osobowości MY PS może zostać wykorzystana w projektach skierowanych do osób uczących się – zarówno pełnoletnich, jak i niepełnoletnich. Może wspomóc ich w wyborze dalszej drogi zawodowej, dzięki uświadomieniu im ich predyspozycji zawodowych i umiejętności.

Fundacja MY PS-Psychometryczna Analiza Osobowości Raport
Fundacja MY PS Centrum Walidacyjne

Walidacja umiejętności i kwalifikacji

Walidacja umiejętności i kwalifikacji wg metodologii MY PS wykorzystana może zostać w projektach unijnych na etapie weryfikowania efektów uczenia się (np. po zakończonym szkoleniu). Bezsprzecznym jest fakt, iż niezbędnym elementem nabywania umiejętności i kwalifikacji, jest ich potwierdzanie. Narzędzia i metody walidacji oferowane przez Ośrodki Walidacyjne doskonale wpisują się w założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 i idee jej przyświecające.

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 to dokument opisujący ramy strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia. Jej zapisy stanowią podstawę określenia planów zagospodarowania funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych oraz wyposażenia w umiejętności odpowiadające potrzebom rynku pracy, zwłaszcza przez kształcenie i szkolenie dorosłych.

Certyfikacja MY PS

Certyfikacja MY PS to proces, w którym osoba (po procesie walidacji) otrzymuje dokument (certyfikat), potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje. Informacje o  nabytych umiejętnościach są przedstawiane również w formie efektów kształcenia. Dzięki wykorzystywaniu pojęcia efektów uczenia się, mamy możliwość rzeczywistej integracji i przenikania się edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnego uczenia się.

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 kładzie bardzo duży nacisk na ciągłe aktualizowanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. Przemiany cywilizacyjne spowodowały, że kluczową kategorią stały się efekty uczenia się. Są one obecnie najważniejszym punktem odniesienia w edukacji formalnej i pozaformalnej. Znajdują również zastosowanie w rozpoznawaniu rezultatów nieformalnego uczenia się różnymi sposobami w toku wykonywania zadań zawodowych, poprzez samokształcenie, realizację różnorodnych aktywności w życiu społecznym, osobistym czy rodzinnym.

Fundacja MY PS certyfikacja umiejętności

Masz pytania dotyczące wykorzystania produktów
MY PS w swoim projekcie?