24 marca 2015

O Fundacji

p2

Fundacja MY PERSONALITY SKILLS powołana została w celu prowadzenia działalności naukowo -badawczej w obszarze analiz psychologiczno – społecznych, jak również podejmowania i wspierania działań na rzecz harmonijnego rozwoju, opartego na talentach, uzdolnieniach i predyspozycjach.   

Celem fundacji jest w szczególności: 

 • działalność naukowo-badawcza w zakresie analiz psychologiczno – społecznych 
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażania rezultatów badań do zastosowań praktycznych 
 • wspieranie jednostek w procesie harmonijnego rozwoju opartego na talentach, uzdolnieniach i predyspozycjach  
 • organizowanie różnych form pomocy, w tym w szczególności: psychologicznej, prawnej, finansowej, doradczej  
 • podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans społecznych, edukacyjnych i zawodowych 
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności w zakresie świadomości własnego potencjału oraz możliwości jego rozwijania, z uwzględnieniem innowacyjnych narzędzi 
 • prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów oraz spotkań naukowych   
 • działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 • podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia oraz promowanie i organizacja wolontariatu 
 • fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych wykluczeniem  
 • współpraca z podmiotami komercyjnymi w celu wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych 
 • współpraca z instytucjami i podmiotami rynku pracy w celu optymalizowania stopnia dopasowania stanowisk pracy do indywidualnych preferencji jednostek

Cele statutowe Fundacji realizowane są m.in. poprzez:  

 • informowanie, promocję, szkolenia, warsztaty, kursy, spotkania naukowe, doradztwo 
 • wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy różnymi podmiotami życia społecznego i gospodarczego oraz partnerami zarówno w kraju, jak i za granicą 
 • działalność placówek oświatowych, wychowawczych i edukacyjnych 
 • organizowanie oraz przeprowadzanie projektów służących realizacji celów Fundacji 
 • analizę i badania w szczególności rynku pracy, gospodarki, zasobów ludzkich, jak również promocję rozwoju, wzorowanego na doświadczeniach innych krajów i wiedzy naukowej  
 • sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii w zakresie związanym z realizacją celów statutowych  
 • organizowanie, współorganizowanie spotkań, wykładów, seminariów, targów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze naukowym, o tematyce zbieżnej z celami fundacji  
 • prowadzenie działalności wydawniczej  
 • udzielanie stypendiów i pomocy finansowej lub podejmowanie działań wspierających ukierunkowanych na pozyskanie takich stypendiów i pomocy 
 • organizację staży i praktyk zawodowych 
 • tworzenie lub finansowanie raportów poświęconych poszczególnym dziedzinom życia  
 • opracowywanie programów i strategii rozwoju  
 • inne formy działalności, w tym działalność dotacyjną, wspierające realizację celów Fundacji, 
 • współpracę z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.  

 

Szczegółowe informacje na temat celów fundacji i sposobów ich realizacji określa STATUT.