KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja MY PERSONALITY SKILLS, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000917325, NIP: 734-359-483, REGON: 389741344.

Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób:

 • osobiście lub listownie: 33-300 Nowy Sącz, ul. Mikołaja Reja 20;
 • e-mailowo: biuro@my-ps.eu
 • telefonicznie: 505 657 056 

 

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizowanie procesów walidacji i certyfikacji umiejętności/kwalifikacji i/lub analizy kompetencji i/lub rekrutacji pracowników. 
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), jak również, art. 6 RODO ust. 1 lit. a, b, f, tj. Pani/Pana zgoda, jak również prawnie uzasadniony interes administratora, obejmujący działania związane z walidacją i certyfikacją umiejętności/kwalifikacji i/lub analizą kompetencji i/lub rekrutacją pracowników.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny z punktu widzenia realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przeniesienia swoich danych.
 • Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest ono niezbędne do wzięcia udziału w procesach: walidacji, certyfikacji, analizy kompetencji, rekrutacji. 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.