Metodyka

Certyfikacja językowa My Language Skills jest w pełni cyfrowym, innowacyjnym narzędziem do kompleksowej oceny umiejętności językowych w zakresie mówienia, słuchania, czytania i słownictwa, gramatyki i pisania.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) określa stopień znajomości języka obcego, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) to dokument, który stanowi podstawę do opracowywania planów nauczania, zaleceń programowych, egzaminów, podręczników itp. wspólnych dla wszystkich krajów Europejskich. ESOKJ opisuje wiedzę, umiejętności i sprawności potrzebne do osiągnięcia biegłości w posługiwaniu się językiem. Zwraca również uwagę na kompetencje „cząstkowe”, odnoszące się do sytuacji, kiedy osobie uczącej się przydatna jest nawet ograniczona znajomość języka (np. uczący się lepiej rozumie to, co się do niego mówi, ale ma większe trudności w generowaniu wypowiedzi ustnej. Formalne uznanie wartości takich cząstkowych umiejętności jest zachętą do uczenia się większej liczby języków, czyli wpływa na promowanie wielojęzyczności.

Programy nauczania i certyfikacji mogą mieć charakter zarówno globalny (rozwijający wszystkie aspekty znajomości języka i kompetencji komunikacyjnych), jak i częściowy (rozwijający wybrane sprawności językowe).

Dlatego też zasadnym jest stosowanie narzędzia umożliwiającego zbadanie poziomu posiadanych kompetencji językowych w ramach poszczególnych umiejętności i odejście od określania globalnego poziomu znajomości języka, która może być niemiarodajnym wskaźnikiem poziomu umiejętności językowych.

Poziomy biegłości językowej: