Metodyka

Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju powstały poprzez budowanie porozumienia w oparciu o proces łączący różne metody badawcze.

W procesie tym stopniowo i progresywnie udoskonalano GreenComp i ostatecznie przedstawiono skonsolidowane ramy w niniejszym sprawozdaniu. W tym celu na różnych etapach procesu przeprowadzono konsultacje z różnorodną grupą blisko 75 ekspertów i zainteresowanych stron, aby otrzymać od nich informacje zwrotne i stopniowo osiągnąć porozumienie. Grupa ta obejmowała ekspertów w dziedzinie kształcenia i uczenia się przez całe życie w zakresie zrównoważonego rozwoju ze środowiska akademickiego i instytucji badawczych, przedstawicieli młodzieży, edukatorów, przedstawicieli politycznych z państw członkowskich i organizacji pozarządowych.*

GreenComp opracowano w następujących krokach:

Głównie wnioski z pierwszych warsztatów eksperckich:

Eksperci poparli inicjatywę budowania ram kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju na rzecz uczenia się przez całe życie, aby uzupełnić istniejące ramy w zakresie zrównoważonego rozwoju, które są ukierunkowane głównie na szkolnictwo wyższe.

Argumentowano, że ramy te powinny koncentrować się na konkretnych kompetencjach dotyczących zrównoważonego rozwoju, natomiast opis kompetencji przekrojowych lub ogólnych, które mogą być istotne dla zrównoważonego rozwoju, lecz nie dotyczyć wyłącznie tej kwestii, należy zawrzeć w zakresie innych ram (również tych już opracowanych przez Komisję). W odniesieniu do obszarów kompetencji eksperci podkreślili znaczenie wartości dotyczących zrównoważonego rozwoju w związku z innymi kompetencjami. Podkreślili, że konieczna jest zmiana słownictwa w obszarze koncentrującym się na rozwiązywaniu problemów i znajdywaniu rozwiązań na rzecz kompetencji opartych na działaniu, oraz uznanie, że „podstępnych” problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, tj. bardzo złożonych i źle ustrukturyzowanych nie można po prostu rozwiązać.

Ponadto eksperci zasugerowali, aby zamiast terminu „zrównoważenie środowiskowe” stosować termin „zrównoważony rozwój” w celu uznania wielowymiarowego charakteru tego pojęcia.

Głównie wnioski z drugich warsztatów eksperckich:

Eksperci poparli ramy przedstawione we wrześniu 2021 r. z możliwością przyjęcia nieznacznych zmian zasugerowanych przed ich ukończeniem. Większość ekspertów uznała, że należy udoskonalić zakres niektórych stwierdzeń na temat WUP i uprościć użyty w nich język. Stwierdzenia te powinny być wszechstronne, lecz jednocześnie przyjazne dla użytkownika i możliwe do zastosowania na różnych poziomach kształcenia.

Eksperci doradzili udoskonalenie kompetencji poprzez lepsze dostosowanie ich opisów do ich obszarów. Ponadto zachęcali, aby opracować dla ram metaforę i narrację.

Głównie wnioski z trzeci warsztatów eksperckich z udziałem zainteresowanych stron:

Zainteresowane strony zasadniczo poparły GreenComp w jego bieżącej wersji, a także towarzyszącą mu metaforę. Uzgodniły nazwę GreenComp zapis i prostotę pod względem zaproponowanych wcześniej alternatywnych wersji. Zaakceptowano GreenComp w jego obecnej wersji. Wszystkie zainteresowane strony zgodziły się, że należy przedstawić poszczególne ramy kompetencji jako część kompleksowej wizji, w której efekty uczenia się opracowuje się w wymiarze ogólnym. Ponadto omówiono działania następcze.*

 

*Treści wykorzystane na stronie pochodzą z: Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M. GreenComp – Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Bacigalupo, M., Punie, Y. (red.), EUR 30955 PL, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2022; ISBN 978-92-76-53198-2, doi:10.2760/182235, JRC128040