Obserwacja w warunkach rzeczywistych

Obserwacja w warunkach rzeczywistych to metoda szczególnie polecana do weryfikacji praktycznych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych uczestnika walidacji. Polega na wykonywaniu praktycznych zadań zawodowych na stanowisku pracy, które podlegają obserwacji i ocenie przez asesorów walidacyjnych. Realizowana jest z zaangażowaniem pracodawców, co stanowi gwarancję odpowiedniego dopasowania umiejętności do potrzeb danego pracodawcy i stanowiska pracy

Charakterystyka metody

Metoda ta umożliwia weryfikowanie efektów uczenia się poprzez obserwowanie, w jaki sposób osoba poddająca się walidacji wykonuje określone w charakterystyce umiejętności czynności/zadania zawodowe w warunkach rzeczywistych (na stanowisku pracy). Warunki, w jakich odbywa się obserwacja zapewnia pracodawca. Rolą asesora jest tu obserwacja, mająca na celu zbieranie i analizowanie informacji o uzyskanych przez kandydata efektach uczenia się.
W tym celu może on wykorzystywać różne metody, np. sporządzanie notatek, wykonywanie nagrań dźwięku lub obrazu (po uzyskaniu zgody kandydata).
Po zakończonej obserwacji, na podstawie zgromadzonych materiałów, asesor wypełnia kartę oceny, wskazując dowody potwierdzające osiągnięcie założonych efektów uczenia się, zgodnie z wskazanymi dla danej umiejętności kryteriami oceny.

Fundacja MY PS obserwacja w warunkach rzeczywistych

Ważne: z uwagi na konieczność zaangażowania pracodawcy w proces walidacji, Centrum walidacyjne MY-PS zobowiązanie jest do podpisania stosownych umów, na podstawie których asesor i osoba poddawana weryfikacji będą mogły przebywać na terenie zakładu pracy i wykonywać określone czynności, związane z przebiegiem procesu walidacji.

Dlaczego warto wybrać obserwację w warunkach rzeczywistych?

Pozwala na zweryfikowanie efektów uczenia się, które są trudne do sprawdzenia przy pomocy innych metod

Umożliwia uczestnikowi walidacji zaprezentowanie swoich umiejętności w realnej sytuacji zawodowej, bez zbędnego stresu

Pozwala na sprawdzenie wielu efektów równocześnie, przy zachowaniu wysokiego poziomu wiarygodności wyników walidacji

Umożliwia pracodawcom czynne włączenie się w proces walidacji efektów uczenia się

Fundacja MY PS Wywiad swobodny Ocena

Ocena

Dla każdego uczestnika asesor sporządza kartę oceny, wskazując dowody potwierdzające osiągnięcie poszczególnych efektów uczenia się. Z przeprowadzonej sesji walidacyjnej sporządzany jest również protokół. Wszystkie dokumenty wypełniane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji.

Korelacja z innymi metodami: w przypadku weryfikacji umiejętności
w formie obserwacji w warunkach rzeczywistych nie wymaga się stosowania innych metod walidacji. Z tego też powodu dopuszczalne jest prowadzenie walidacji w kilku etapach. W przypadku weryfikowania wiedzy zaleca się rozważenie połączenia tej metody z innymi, np. testem teoretycznym, w szczególności w sytuacji, gdy sprawdzenie wszystkich obszarów wiedzy powodowałoby nadmierne wydłużenie czasu walidacji
 

Niezbędne zasoby

Kadrowe

certyfikowany asesor walidacyjny, doradca walidacyjny, który w razie potrzeby udzieli odpowiednich wskazówek i wyjaśnień uczestnikowi walidacji

Techniczne

podpisana umowa z pracodawcą, u którego odbywać się będzie walidacja; materiały i sprzęt, umożliwiający dokonywanie obserwacji przez asesora 

Polityka jakości