19 sierpnia 2021

Obserwacja w warunkach symulowanych

ddd
 • charakterystyka: metoda ta polega na weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się, w trakcie wykonywania określonych zadań w warunkach imitujących realną sytuację. Symulacja wykorzystywana jest w szczególności wtedy, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia walidacji w warunkach realnych, mogłaby ona być niebezpieczna, czasochłonna lub budzić wątpliwości natury etycznej. Zalety tej metody to między innymi: możliwość uzyskania wysokiego poziomu wiarygodności wyników walidacji, a także możliwość sprawdzenia umiejętności w nietypowych lub też kryzysowych sytuacjach. Wadą natomiast jest wysoki koszt walidacji, co związane jest z koniecznością przygotowania specjalistycznych maszyn, narzędzi, urządzeń czy też oprogramowania, w zależności od specyfiki danej umiejętności. Trzeba również mieć na uwadze fakt, że odpowiednie przygotowanie scenariusza symulacji jest procesem skomplikowanym i wymaga dużego nakładu pracy.

Metoda symulacji może być stosowana do weryfikacji zarówno wiedzy, umiejętności, jak i kompetencji społecznych. Opracowany scenariusz walidacji może uwzględniać wykonanie zadania praktycznego (studium przypadku), gry symulacyjnej, czy projektu. Symulacja może być również prowadzona w warunkach rzeczywistości wirtualnej.

 • ocena: rolą asesora jest obserwacja sposobu i efektów czynności wykonywanych przez uczestnika walidacji, oraz gromadzenie dowodów potwierdzających spełnienie kryteriów oceny poszczególnych efektów uczenia się. W tym celu może on w szczególności sporządzać notatki, wykonywać nagrania dźwięku, obrazu, dokonywać pomiarów, pobierać próbki pracy, czy też używać innych metod, w zależności od specyfiki weryfikowanej umiejętności. Każdy kandydat oceniany jest w tych samych warunkach i wg tych samych kryteriów. Ocenie podlegać mogą: sposób wykonywania zadania, zachowanie uczestnika, czy też wytwory jego pracy. W przypadku wykonywania nagrań, należy powiadomić o tym uczestnika walidacji i uzyskać jego zgodę na takie działanie.

Dla każdego uczestnika asesor sporządza kartę oceny, wskazując dowody potwierdzające osiągnięcie poszczególnych efektów uczenia się. Z przeprowadzonej sesji walidacyjnej sporządzany jest również protokół. Wszystkie dokumenty wypełniane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji.

 • korelacja z innymi metodami: symulacja może być uzupełniona analizą dowodów i deklaracji, potwierdzających osiągnięcie wybranych efektów uczenia się (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach, itp.) Sprawdzając kompetencje społeczne zastosować można debatę, wywiad, prezentację. W przypadku weryfikowania wiedzy zaleca się rozważenie połączenia tej metody np. z testem teoretycznym, w szczególności w sytuacji, gdy sprawdzenie wszystkich obszarów wiedzy powodowałoby nadmierne wydłużenie czasu lub kosztów walidacji.
 • niezbędne zasoby:
  • kadrowe: certyfikowany asesor walidacyjny
  • organizacyjne i techniczne:
   • odpowiednio przygotowane pomieszczenie, wyposażone w maszyny, urządzenia, sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane na stanowiskach pracy właściwych dla weryfikowanej umiejętności;
   • w razie potrzeby należy zadbać o zachowanie zasad bezpieczeństwa, przygotowując odzież chroniącą głowę (czepki, kaski, maski, słuchawki, itp.), tułów (kombinezony, kamizelki, fartuchy, itp.), kończyny  (obuwie ochronne, rękawiczki, itp.). Należy również zabezpieczyć materiały i środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy;
   • materiały i sprzęt, umożliwiający dokonywanie obserwacji przez asesora, dostosowane do specyfiki weryfikowanych umiejętności (np. notatnik, długopisy, kamera, dyktafon, stoper lub zegarek do mierzenia czasu wykonywania zadań, aparat fotograficzny, sprzęt umożliwiający pobieranie próbek, inne);
 • polityka jakości:
  • walidację należy zgłosić do Fundacji MY PS minimum 3 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia;
  • w przypadku, gdy walidacja realizowana jest po zakończeniu szkolenia  konieczne jest zachowanie rozdzielności procesu szkolenia i weryfikowania efektów uczenia się, zatem trener/szkoleniowiec/nauczyciel nie może pełnić funkcji asesora walidacyjnego w stosunku do osób, które wcześniej uczył,
  • dowody potwierdzające spełnienie kryteriów weryfikacji mogą podlegać sprawdzeniu przez eksperta z danej dziedziny, reprezentującego Fundację MY PS,
  • walidacja może być wizytowana przez uprawnionego pracownika Fundacji MY-PS lub inną uprawnioną osobę. Wizytacja może być zapowiedziana lub nie zapowiedziana.

Metoda wskazana w katalogu Metod Walidacji powstałym w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. http://walidacja.ibe.edu.pl/metody/pl/