Obserwacja w warunkach symulowanych

Obserwacja w warunkach symulowanych polega na wykonywaniu przez uczestnika walidacji praktycznych zadań zawodowych w warunkach imitujących realną sytuację zawodową. Metoda ta wymaga przygotowania specjalistycznej pracowni, wyposażonej w odpowiedni sprzęt, oprogramowanie, maszyny czy urządzenia. Umożliwia trafną, rzetelną i wiarygodna ocenę efektów uczenia się, zarówno w zakresie wiedzy, umiejętności, jak i kompetencji społecznych

Charakterystyka metody

 

Obserwacja w warunkach symulowanych polega na weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się, w trakcie wykonywania przez uczestnika walidacji określonych zadań, w warunkach imitujących realną sytuację. Symulacja wykorzystywana jest w szczególności wtedy, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia walidacji w warunkach realnych, mogłaby ona być niebezpieczna, czasochłonna lub budzić wątpliwości natury etycznej. Zalety tej metody to między innymi: możliwość uzyskania wysokiego poziomu wiarygodności wyników walidacji, a także możliwość sprawdzenia umiejętności w nietypowych lub też kryzysowych sytuacjach. Wadą natomiast jest wysoki koszt walidacji, co związane jest z koniecznością przygotowania specjalistycznych maszyn, narzędzi, urządzeń czy też oprogramowania, w zależności od specyfiki danej umiejętności.

 

 

Fundacja MY PS Obserwacja w warunkach symulowanych

Dlaczego warto wybrać obserwację w warunkach symulowanych?

Daje możliwość uzyskania wysokiego poziomu wiarygodności wyników walidacji

Pozwala na sprawdzenie umiejętności w nietypowych lub też kryzysowych sytuacjach

Umożliwia weryfikowanie efektów uczenia się z wielu różnych dziedzin i specjalności

Może być stosowana do weryfikacji zarówno wiedzy, umiejętności, jak i kompetencji społecznych

Fundacja MY PS Wywiad swobodny Ocena

Ocena

Rolą asesora jest obserwacja sposobu wykonywania czynności przez uczestnika walidacji i ich efektów oraz gromadzenie dowodów potwierdzających spełnienie kryteriów oceny poszczególnych efektów uczenia się. W tym celu może on w szczególności sporządzać notatki, wykonywać nagrania dźwięku, obrazu, dokonywać pomiarów, pobierać próbki pracy, czy też używać innych metod, w zależności od specyfiki weryfikowanej umiejętności. Każdy kandydat oceniany jest w tych samych warunkach i wg tych samych kryteriów. Ocenie podlegać mogą: sposób wykonywania zadania, zachowanie uczestnika, czy też wytwory jego pracy. 

Dla każdego uczestnika asesor sporządza kartę oceny, wskazując dowody potwierdzające osiągnięcie poszczególnych efektów uczenia się. Z przeprowadzonej sesji walidacyjnej sporządzany jest również protokół. Wszystkie dokumenty wypełniane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji.

Korelacja z innymi metodami: symulacja może być uzupełniona analizą dowodów i deklaracji, potwierdzających osiągnięcie wybranych efektów uczenia się (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach, itp.)

Niezbędne zasoby

Kadrowe

certyfikowany asesor walidacyjny, doradca walidacyjny, który w razie potrzeby udzieli odpowiednich wskazówek i wyjaśnień uczestnikowi walidacji

 

Techniczne

odpowiednio przygotowane pomieszczenie, wyposażone w urządzenia, wykorzystywane na stanowiskach pracy właściwych dla weryfikowanej umiejętności, materiały i sprzęt, umożliwiający dokonywanie obserwacji przez asesora

Polityka jakości

Optymalizując proces walidacji z wykorzystaniem wywiadu, sformułowano również odpowiednie zalecenia, jakie powinny być spełnione, w tym w szczególności: 

asesor powinien poinformować kandydata o przebiegu procesu walidacji, uzyskać jego zgodę na rejestrowanie przebiegu obserwacji oraz zapewnić odpowiednie warunki organizacyjne i materialne

w celu zminimalizowania uczucia dyskomfortu i stresu osoby, z którą będzie prowadzona obserwacja, asesor powinien zadbać o stworzenie możliwie przyjaznych warunków jego przebiegu