Obszary i kompetencje

Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju

GreenComp składa się z czterech „obszarów” kompetencji, które odpowiadają definicji zrównoważonego rozwoju, oraz 12 „kompetencji”, które wspólnie tworzą elementy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju dla wszystkich ludzi

Zapoznaj się z założeniami Europejskiej ramy kompetencji w zakresu zrównoważonego rozwoju GreenComp

GreenComp składa się z 12 kompetencji podzielonych na 4 obszary*:

Obszar
Kompetencja
Deskryptor

1.1 Refleksja nad wartością zrównoważonego rozwoju

Refleksja nad osobistymi wartościami; określenie i wyjaśnienie, w jaki sposób wartości różnią się pomiędzy ludźmi i w czasie, przy jednoczesnej krytycznej ocenie ich dostosowania do wartości
zrównoważonego rozwoju

  1. Urzeczywistnianie wartości dotyczących zrównoważonego rozwoju

1.2 Wspieranie uczciwości

Wspieranie równości i sprawiedliwości z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach oraz uczenie się od poprzednich pokoleń w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju

1.3 Propagowanie przyrody

Uznanie, że człowiek jest częścią przyrody oraz poszanowanie potrzeb i praw innych gatunków oraz samej przyrody w celu przywrócenia i regeneracji zdrowych i odpornych ekosystemów

2.1 Myślenie systemowe

Podejście do problemu związanego ze zrównoważonym rozwojem ze wszystkich stron uwzględnienie czasu, przestrzeni i kontekstu w celu zrozumienia, jak elementy oddziałują na siebie w ramach systemów i pomiędzy nimi

2. Akceptowanie złożonego
charakteru zrównoważonego
rozwoju

2.2 Myślenie krytyczne

Ocena informacji i argumentów, określanie założeń, kwestionowanie status quo oraz refleksja nad tym, w jaki sposób kontekst osobisty, społeczny i kulturowy wpływa na myślenie i wnioski

2.3 Formułowanie problemów

Sformułowanie obecnych lub potencjalnych wyzwań jako problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem pod względem trudności, zaangażowanych osób, czasu i zasięgu geograficznego w celu określenia odpowiednich podejść do przewidywania problemów i zapobiegania problemom oraz łagodzenia już istniejących problemów i dostosowywania się do nich

3.1 Umiejętność myślenia o przyszłości

Wizualizowanie alternatywnej zrównoważonej przyszłości poprzez wyobrażanie sobie alternatywnych scenariuszy i opracowywanie ich oraz określanie kroków koniecznych do osiągnięcia preferowanej zrównoważonej przyszłość

3. Wizualizacja zrównoważonej przyszłości

3.2 Zdolność przystosowania się

Zarządzanie transformacją i wyzwaniami w złożonych sytuacjach zrównoważonego rozwoju i podejmowanie decyzji związanych z przyszłością w obliczu niepewności, niejednoznaczności i ryzyka

3.3 Myślenie eksploracyjne

Przyjęcie sposobu myślenia opartego na relacjach poprzez badanie i łączenie różnych dyscyplin, z zastosowaniem kreatywności i eksperymentowania z nowatorskimi pomysłami lub metodami

4.1 Sprawczość polityczna

Poruszanie się w systemie politycznym, określenie politycznej odpowiedzialności i rozliczalności dotyczących zachowania niezgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz domaganie się prowadzenia skutecznej polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju

4. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

4.2 Wspólne działanie

Działanie na rzecz zmiany we współpracy z innymi

4.3 Indywidualna inicjatywa

Określenie własnego potencjału dotyczącego zrównoważonego rozwoju i aktywne przyczynianie się do poprawy perspektyw dla społeczeństwa i planety

*Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M. GreenComp – Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Bacigalupo, M., Punie, Y. (red.), EUR 30955 PL, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2022; ISBN 978-92-76-53198-2,
doi:10.2760/182235, JRC128040

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji