Ograniczenia badania

Poznaj szczegóły GreenComp – ograniczenia badania

Chociaż eksperci z tej dziedziny oraz przedstawiciele różnych grup zainteresowanych stron szeroko poparli ramy, nie przetestowano ich jeszcze w rzeczywistej sytuacji.

Zastosowanie GreenComp w praktyce poprzez jego wdrożenie i ocenę w szczególnym kontekście może i powinno prowadzić do jego zmiany i udoskonalenia na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych od praktyków i użytkowników końcowych.

Ramy należy zatem traktować jako żyjący dokument. Kolejnym problemem ram jest ich szeroki zakres stosowania ukierunkowany na wszystkich ludzi, od dzieci po osoby dorosłe, czyli dotyczący różnego otoczenia edukacyjnego. Ponadto ze względu na rozległy i szybko zmieniający się charakter pojęcia zrównoważonego rozwoju ramy te opisują kompetencje niezbędne w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju jako kwestii nadrzędnej. W związku z tym nie odniesiono się w tym kontekście bezpośrednio do dziedzin niższego rzędu.

Niektóre przykłady takich kompetencji obejmują m.in. odpowiedzialną produkcję i konsumpcję, kompetencje dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym czy kompetencje dla konkretnych poziomów kształcenia.

Na podstawie GreenComp można dobrze przewidzieć zmiany, jakie będą zachodzić w przyszłości w tych kierunkach.*

*Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M. GreenComp – Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Bacigalupo,M., Punie, Y. (red.), EUR 30955 PL, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2022; ISBN 978-92-76-53198-2, doi:10.2760/182235, JRC128040