17 sierpnia 2021

Rodzaje umiejętności

Umiejętność  oznacza zdolność do prawidłowego i sprawnego wykonywania określonego rodzaju czynności, zadania lub funkcji. Przez prawidłowe wykonywanie rozumie się wykorzystywanie w działaniu odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz stosowanie się do norm społecznych, w szczególności odnoszących się do danego rodzaju działalności.  

Przyjęta definicja umiejętności jest zgodna z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) oraz z definicją przyjętą przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zarówno w polskiej, jak i w międzynarodowych definicjach tego pojęcia wiedza i postawy stanowią integralny komponent rozwoju i wykorzystywania umiejętności. 

W myśl Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część ogólna) wyróżnia się:  

  • umiejętności podstawowe, obejmujące rozumienie i tworzenie informacji; wielojęzyczność; umiejętności matematyczne; w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; 
  • umiejętności przekrojowe, do których zalicza się umiejętności cyfrowe; osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; obywatelskie; w zakresie przedsiębiorczości; w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej; w zakresie myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów; w zakresie pracy zespołowej; zdolność adaptacji do nowych warunków; przywódcze; związane z wielokulturowością; związane z kreatywnością i innowacyjnością; 
  • umiejętności zawodowe, określające zdolność wykorzystania wiedzy z określonej branży/dziedziny oraz nabytych sprawności do wykonywania określonych i specyficznych dla danej profesji działań. 

Skuteczne rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, dobrobytu gospodarczego i spójności społecznej Polski. Stanowi również kluczowe zadanie zarządzania.

Certyfikacja umiejętności w ramach systemu MY PS, połączona z analizą kompetencji zawodowych stanowić może wsparcie procesów zarządzania, optymalizacji zatrudnienia i motywowania pracowników do ciągłego rozwoju, w zgodzie z samym sobą i z potrzebami rynku pracy.

Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.
Kto kontynuuje naukę – pozostaje młody.
Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
Henry Ford