Prezentacja

Prezentacja polega na przygotowaniu i przedstawieniu określonego tematu w formie prezentacji przed komisją asesorów. Prezentacja może przyjąć formę plakatu, prezentacji multimedialnej czy też referatu. Zarówno w trakcie trwania prezentacji, jak i po jej zakończeniu, asesorzy mogą zadawać pytania pogłębiające, potwierdzające spełnienie każdego z kryterium walidacji. Odpowiadając na pytania asesorów, kandydat ma możliwość szerszego odniesienia się do prezentowanych zagadnień, wyjaśnienia wątpliwości czy też doprecyzowania omawianych kwestii

Charakterystyka metody

Metoda ta może być stosowana do weryfikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wszystkich poziomach PRK. Możliwość zadawania pytań wpływa na wiarygodność, rzetelność i adekwatność tej metody walidacji. Pozwala jednocześnie na weryfikację umiejętności komunikacyjnych kandydata, umiejętności wystąpień publicznych, czy radzenia sobie ze stresem, co w przypadku niektórych umiejętności jest szczególnie istotne. Prezentacja może odbywać się zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i zdalnych. Kandydaci weryfikowani są pojedynczo, co należy uwzględnić planując czas i koszty walidacji. Korelacja z innymi metodami: metoda ta jest polecana na etapie identyfikowania, dokumentowania i weryfikowania efektów uczenia się.

Fundacja MY PS | Prezentacja My Personality Skills

Dlaczego warto wybrać metodę prezentacji?

Pozwala zweryfikować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kandydata. Może być realizowana w trybie stacjonarnym i zdalnym

Umożliwia asesorom zadawanie pytań pogłębiających, gwarantując pewność i rzetelność ocenianych efektów uczenia się

Pozwala ocenić umiejętności komunikacyjne kandydata, umiejętność wystąpień publicznych oraz sposób radzenia sobie ze stresem

Metoda przyjazna dla osób dorosłych, pozwala na zaprezentowanie szerokiej wiedzy, doświadczenia, umożliwia wyjaśnienie wątpliwości

Fundacja MY PS Wywiad swobodny Ocena

Ocena

Rolą asesora jest szczegółowe przekazanie kandydatowi celu prezentacji oraz kryteriów jej oceny, a także czasu przeznaczonego na przedstawienie prezentacji. W trakcie prezentacji, asesor wypełnia wcześniej przygotowaną kartę oceny, potwierdzając spełnienie kolejnych kryteriów weryfikacji. Dla każdego uczestnika walidacji asesor sporządza kartę oceny, wskazując dowody potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów weryfikacji. 
Z przeprowadzonej sesji walidacyjnej sporządzany jest protokół. Wszystkie dokumenty wypełniane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji.

Prezentacja może być łączona z innymi metodami walidacji, np. z testem teoretycznym lub wywiadem swobodnym, który może zostać przeprowadzony bezpośrednio po zakończeniu prezentacji

Niezbędne zasoby

Kadrowe

certyfikowany asesor walidacyjny, doradca walidacyjny, który w razie potrzeby udzieli odpowiednich wskazówek i wyjaśnień uczestnikowi walidacji

Techniczne

odpowiednio przygotowane pomieszczenie, umożliwiające kandydatowi zaprezentowanie przygotowanej prezentacji, a asesorowi dokonanie oceny i wypełnienie niezbędnych dokumentów

Polityka jakości