Rodzaje umiejętności

Czym jest umiejętność?

Umiejętność oznacza zdolność do prawidłowego i sprawnego wykonywania określonego rodzaju czynności, zadania lub funkcji. Przez prawidłowe wykonywanie rozumie się wykorzystywanie w działaniu odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz stosowanie się do norm społecznych,
w szczególności odnoszących się do danego rodzaju działalności.  

Przyjęta definicja umiejętności jest zgodna z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) oraz
z definicją przyjętą przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Fundacja MY PS Rodzaje umiejętności My Personality Skills

Dlaczego umiejętności są ważne?

Skuteczne rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności podstawowych, przekrojowych
i zawodowych ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, dobrobytu gospodarczego i spójności społecznej Polski. Stanowi również kluczowe zadanie zarządzania.

Fundacja MY PS umiejętności

Certyfikacja umiejętności w ramach systemu MY PS, połączona z analizą kompetencji zawodowych, stanowić może wsparcie procesów zarządzania, optymalizacji zatrudnienia i motywowania pracowników do ciągłego rozwoju, w zgodzie z samym sobą i z potrzebami rynku pracy.

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji