Test teoretyczny

Test teoretyczny to znany, popularny i obiektywny sposób walidacji efektów uczenia się, polecany w szczególności do weryfikacji wiedzy faktologicznej. Umożliwia szybką, rzetelną i bezstronną ocenę. Wystandaryzowane testy pozwalają w obiektywny sposób zmierzyć efekty uczenia się, a ich trafność
i rzetelność nie budzi zastrzeżeń

Charakterystyka metody

Test może zawierać pytania zamknięte, z jedną lub kilkoma wariantami poprawnych odpowiedzi. Osoba zdająca wskazuje poprawne warianty odpowiedzi, które są następnie przeliczane na punkty. W przypadku pytań zamkniętych, test oceniany jest w sposób automatyczny, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Test może zawierać pytania otwarte, na które kandydat udziela szerszej pisemnej odpowiedzi. W tym przypadku praca sprawdzana jest przez uprawnionego asesora, który przydziela punkty, zgodnie
z wytycznymi. Konstrukcja testu powinna w sposób wyczerpujący weryfikować kryteria przyporządkowane do poszczególnych efektów uczenia się, które podlegają weryfikacji. 

Fundacja MY PS Test teoretyczny My Personality Skills

Dlaczego warto wybrać test teoretyczny?

Testy są powszechnie znane
i postrzegane jako obiektywny sposób sprawdzania wiadomości

Wyniki testów można w łatwy sposób odnieść do zewnętrznych standardów

Wystandaryzowane testy teoretyczne pozwalają w obiektywny sposób zmierzyć efekty uczenia się

Kodowanie prac powoduje, że  uczestnik walidacji pozostaje anonimowy, a bezstronność oceny nie budzi wątpliwości

Fundacja MY PS Test teoretyczny ocena

Ocena

Test teoretyczny oceniany jest w sposób automatyczny z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji lub przez asesora, zgodnie z kluczem oraz przyjętymi kryteriami oceny. Z przeprowadzonej sesji walidacyjnej sporządzany jest protokół. Dokumenty wypełniane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji.
Korelacja z innymi metodami: test teoretyczny może być łączony z innymi metodami walidacji, np. obserwacją w warunkach symulowanych (zadanie praktyczne), obserwacją w warunkach rzeczywistych, analizą dowodów
i deklaracji.

Niezbędne zasoby

Kadrowe

certyfikowany asesor walidacyjny, doradca walidacyjny,
który w razie potrzeby udzieli odpowiednich wskazówek
i wyjaśnień uczestnikowi walidacji

Techniczne

stanowiska dla asesora i uczestników walidacji wyposażone
w komputer z dostępem do Internetu, w razie potrzeby materiały piśmiennicze 

Planując walidację należy zadbać o odpowiednią liczbę stanowisk, dostosowaną do liczby zdających. Układ i wielkość pomieszczenia powinny zapewniać warunki do samodzielnej pracy dla każdego uczestnika walidacji

Polityka jakości

Optymalizując proces walidacji z wykorzystaniem testu teoretycznego, sformułowano zalecenia,
jakie powinny być spełnione, w tym w szczególności: 

asesor powinien poinformować uczestnika walidacji o przebiegu procesu, udzielić niezbędnych informacji dotyczących sposobu wypełniania testu i czasu przeznaczonego na jego rozwiązanie, jak również przypomnieć o konieczności samodzielnej pracy

w celu zminimalizowania uczucia dyskomfortu i stresu,
asesor powinien zadbać o stworzenie możliwie przyjaznych warunków przebiegu testu