Diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych