Wywiad swobodny

Wywiad swobodny to metoda identyfikowania i weryfikowania efektów uczenia się, polegająca na przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy,
w trakcie której asesorzy zadają uczestnikowi pytania otwarte, umożliwiające zaprezentowanie posiadanej wiedzy i umiejętności z danego zakresu. Metoda ta cechuje się dużą elastycznością, gdyż asesor ma możliwość dostosowania pytań do przebiegu procesu walidacji i potrzeb uczestnika

Charakterystyka metody

Metoda wywiadu wykorzystywana jest w procesie walidacji do identyfikowania
i weryfikacji efektów uczenia się. Rozmowa może być prowadzona w formie swobodnego wywiadu, w którym – na podstawie wcześniej przygotowanego ogólnego planu – kandydatowi zadaje się pytania otwarte.
Ze względu na dużą elastyczność, jest to metoda szczególnie polecana do weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych poza formalną edukacją.
Może być wykorzystana do weryfikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Wywiad przeprowadza się indywidualnie z każdą osobą poddającą się walidacji, co należy uwzględnić planując warunki, czas i koszty tej metody.

Fundacja MY PS Wywiad swobodny

Dlaczego warto wybrać wywiad swobodny?

Umożliwia weryfikowanie zakresu merytorycznego umiejętności
w szerszym zakresie, niż testy teoretyczne

Pozwala uniknąć nieporozumień związanych z błędną interpretacją pytania. Asesor na bieżąco sprawdza stopień zrozumienia pytania

Cechuje się dużą elastycznością, a przebieg walidacji dostosowany jest do odpowiedzi i postawy zdającego

Może być stosowana zarówno na etapie identyfikowania, jak i weryfikowania efektów uczenia się

Fundacja MY PS Wywiad swobodny Ocena

Ocena

Dla każdego uczestnika asesor sporządza kartę oceny wywiadu, dokumentując spełnienie poszczególnych kryteriów oceny.
Z przeprowadzonej sesji walidacyjnej sporządzany jest protokół. Wszystkie dokumenty wypełniane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji. Ze względu na konieczność dokumentacji, wywiad podlega rejestracji, dlatego też centrum walidacyjne zobowiązane jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu umożliwiającego nagrywanie.

Korelacja z innymi metodami: wywiad swobodny może być połączony
z innymi metodami walidacji, np. obserwacją w warunkach symulowanych, obserwacją w warunkach rzeczywistych, analizą dowodów i deklaracji.

Niezbędne zasoby

Kadrowe

certyfikowany asesor walidacyjny, doradca walidacyjny, który w razie potrzeby udzieli odpowiednich wskazówek i wyjaśnień uczestnikowi walidacji

Techniczne

stanowiska dla asesora i uczestników walidacji wyposażone w komputer z dostępem do Internetu, sprzęt umożliwiający nagrywanie. W razie potrzeby materiały piśmiennicze 

Polityka jakości

Optymalizując proces walidacji z wykorzystaniem metody wywiadu swobodnego, sformułowano zalecenia, jakie powinny być spełnione, w tym w szczególności: 

asesor powinien poinformować kandydata o przebiegu procesu walidacji, uzyskać jego zgodę na rejestrowanie przebiegu wywiadu oraz zapewnić odpowiednie warunki organizacyjne i materialne

w celu zminimalizowania uczucia dyskomfortu i stresu osoby, z którą będzie prowadzony wywiad, asesor powinien zadbać o stworzenie możliwie przyjaznych warunków jego przebiegu

osoba prowadząca rozmowę z kandydatem powinna dysponować odpowiednimi narzędziami badawczymi pomocnymi przy jej przeprowadzeniu i udokumentowaniu np. plan rozmowy, scenariusz wywiadu