Wywiad ustrukturyzowany

Wywiad ustrukturyzowany to rozmowa asesorów z uczestnikiem walidacji, przebiegająca według ściśle określonego scenariusza. Umożliwia dokładne i precyzyjne rozpoznanie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Metoda w szczególności polecana dla osób dorosłych, które ukończyły już formalną edukację

Charakterystyka metody

Metoda w której na postawie przygotowanego scenariusza asesor walidacyjny zadaje uczestnikowi walidacji przygotowane pytania w ustalonej wcześniej kolejności, a następnie poddaje analizie i ocenie udzielone odpowiedzi.

Wywiad przeprowadza się indywidualnie z każdą osobą poddającą się walidacji, co należy uwzględnić planując warunki, czas i koszty tej metody

Fundacja MY PS wywiad ustrukturyzowany

Dlaczego warto wybrać wywiad ustrukturyzowany?

Daje możliwość bieżącego dostosowywania przebiegu procesu do potrzeb osoby, która przystąpiła do walidacji

Pozwala na dokładniejsze i bardziej dogłębne niż w przypadku testu rozpoznanie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się

Umożliwia asesorowi bieżące  weryfikowanie stopnia zrozumienia pytania, a w razie potrzeby zadanie pytania doprecyzowującego lub pogłębiającego

Znajduje zastosowanie w weryfikowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na prawie wszystkich poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji (1-7)

Fundacja MY PS Wywiad swobodny Ocena

Ocena

Dla każdego uczestnika asesor sporządza kartę oceny wywiadu, dokumentując spełnienie kryteriów walidacji. Z przeprowadzonej sesji walidacyjnej sporządzany jest protokół. Wszystkie dokumenty wypełniane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji. Ze względu na konieczność dokumentacji wywiad podlega rejestracji, dlatego też centrum walidacyjne zobowiązane jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu, umożliwiającego nagrywanie.

Korelacja z innymi metodami: wywiad ustrukturyzowany może być połączony z innymi metodami walidacji, takimi jak np. test teoretyczny, obserwacja w warunkach symulowanych, obserwacja w warunkach rzeczywistych, analiza dowodów i deklaracji.

Niezbędne zasoby

Kadrowe

Certyfikowany asesor walidacyjny, doradca walidacyjny, który w razie potrzeby udzieli odpowiednich wskazówek i wyjaśnień uczestnikowi walidacji

Techniczne

Stanowiska dla asesora i uczestników walidacji  wyposażone w komputer z dostępem do Internetu, sprzęt, umożliwiający nagrywanie. W razie potrzeby materiały piśmiennicze 

Polityka jakości

Optymalizując proces walidacji z wykorzystaniem wywiadu, sformułowano również odpowiednie zalecenia, jakie powinny być spełnione, w tym w szczególności: 

asesor powinien poinformować kandydata o przebiegu procesu walidacji, uzyskać jego zgodę na rejestrowanie przebiegu wywiadu oraz zapewnić odpowiednie warunki organizacyjne i materialne

w celu zminimalizowania uczucia dyskomfortu i stresu osoby, z którą będzie prowadzony wywiad, asesor powinien zadbać o stworzenie możliwie przyjaznych warunków jego przebiegu

asesor prowadzący rozmowę z kandydatem powinien dysponować odpowiednimi narzędziami badawczymi pomocnymi przy jej przeprowadzeniu i dokumentowaniu np. plan rozmowy, scenariusz wywiadu