Zintegrowana strategia umiejętności

ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI 2030

JAKO POLITYKA NA RZECZ ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr  195 z dnia 28 grudnia 2020 r. przyjęto w Polsce Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 (ZSU 2030), jako politykę na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Jak wskazano w Strategii – umiejętności mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju osobistego, społecznego
i gospodarczego

Idea Life Long Learning

Zachodzące przemiany cywilizacyjne spowodowały, że w perspektywie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie kluczową kategorią stały się efekty uczenia się. Efekty uczenia się są obecnie najważniejszym punktem odniesienia zarówno w edukacji formalnej i pozaformalnej,
jak i w rozpoznawaniu rezultatów nieformalnego uczenia się różnymi sposobami w toku wykonywania zadań zawodowych, poprzez samokształcenie, realizację różnorodnych aktywności w życiu społecznym, osobistym czy rodzinnym

Fundacja MY PS Zintegrowana Strategia Umiejętności

Współpracuj z nami:

Ośrodek walidacyjny

organizuje i realizuje proces walidacji, zgodnie z procedurami oraz polityką jakości MY PS

Centrum walidacyjne

koordynuje i monitoruje procesy walidacji realizowane przez podlegające mu Ośrodki walidacyjne

Asesor walidacyjny

weryfikuje efekty uczenia się, uzyskane przez uczestnika walidacji, zgodnie z procedurą

Autor umiejętności

osoba lub podmiot, która składa wniosek o włączenie umiejętności do walidacji i certyfikacji